Consulting

Et an­det og sta­dig mere be­tyd­nings­fuldt for­ret­ningsom­rå­de i virk­som­heds­grup­pen mnts er Con­sul­ting, hvor vi yder råd­gi­ven­de bi­s­tand, sær­ligt til uden­lands­ke virk­som­he­der, som øns­ker at eta­ble­re en fi­li­al i Tyskland.

Ana­ly­se og råd­giv­ning er i dag ble­vet en uund­vær­lig ser­vice for ret­ti­digt og kor­rekt at kun­ne til­pas­se sig de sta­di­gt fo­rand­ren­de mar­keds­vil­kår.

”Li­vet straf­fer den, der kom­mer for sent” – for at for­hind­re den ne­ga­ti­ve kon­sek­vens af det­te ud­sagn, er det nød­ven­digt at have kom­pe­ten­te fag­folk med på hol­det som med skræd­der­sy­e­de kon­cep­ter kan imø­de­gå ud­vik­lin­gen.

Neu­tra­li­tet, kom­pe­tence, uaf­hæn­gig­hed, ob­jek­ti­vi­tet og tro­vær­dig­hed – kort sagt:

Se­riø­si­tet – er de bæ­ren­de søj­ler i vores råd­gi­ven­de vir­ke.

Vores ser­vice­y­dels­er stræk­ker sig især over om­rå­der­ne ”Fir­mae­ta­ble­ring i Tyskland og vi­de­re råd­giv­ning”.

Sta­dig fle­re trans­port­virk­som­he­der - især dans­ke – har i de se­ne­re år om­re­gis­tre­ret de­res vo­gn­park til tysk ind­re­gis­tre­ring.

Lø­nom­kost­nin­ger, der i for­hold til dans­ke, er cir­ka 800-1000 Euro la­ve­re per chauf­før per må­ned, har fået man­ge virk­som­he­der til at våge skrid­tet over græn­sen.

Et skridt der brin­ger dem til byen Har­ris­lee i rets­kreds Schles­wig-Flens­burg. Hvor an­søgnin­ger om søn­dags­kør­sel­stil­la­dels­er bli­ver be­hand­let sær­lig vel­vil­ligt.

Grun­det vores store er­fa­ring in­den for ”Tysk Vo­gn­park­ma­nage­ment” til­by­der vi in­ter­es­se­re­de dans­ke virk­som­he­der for del­vis el­ler kom­plet om­re­gis­tre­ring af vo­gn­park til tyske num­mer­p­la­der.

Hvilket om­fat­ter:

 • Grund­læg­gel­se af en tysk fi­li­al med alle ad­mi­nis­tra­ti­ve for­ma­li­te­ter hos de pågæl­den­de myn­dig­he­der i tyskland inkl. grund­læg­gen­de råd­giv­ning.
 • Er­far­ne ad­vo­ka­ter bis­tår os i stif­tel­sen og pro­to­kol­le­rin­gen af et tysk ak­tie­ka­pi­tal­sels­kab (f.​eks. GmbH).
 • Samar­be­j­de med tyske re­vi­so­rer, som har stor er­fa­ring in­den for virk­som­heds­grund­læg­gel­se, virk­som­heds­råd­giv­ning, bo­g­hol­de­ri iflg. tyske lov­giv­ning samt den tyske bi­s­tandslov.
 • Løn­bo­g­hol­de­ri, kan ef­ter øns­ke ud­fø­res af vores kyn­di­ge løn­bo­g­hol­de­re. Vi til­by­der alt fra  løn- og ud­lægs­afregning over den må­ned­li­ge in­drap­por­te­ring til de tyske So­ci­al­for­sikrings­sels­ka­ber til be­ar­be­jd­ning af alle er­hvervs­mæs­si­ge an­lig­gen­der iføl­ge skræd­der­sy­e­de kom­plet­løs­nin­ger.
 • Teg­nel­se af nød­ven­di­ge last­bil-, trans­port-, virk­som­heds- samt and­re fag­li­ge for­sikrin­ger, fo­re­ta­ges i tæt samar­be­j­de med kom­pe­ten­te for­sikrings­sag­kyn­di­ge, med ek­sper­ti­se in­den for trans­port­bran­chen.
 • An­søgning om tysk trans­port­til­la­delse og EU-li­cens til De­res virk­som­hed kan, ud­fø­res af os og der­med være en del af den kom­plet­te fir­ma-/fi­li­al­eta­ble­ring i Tyskland.
 • Eta­ble­ring af kon­takt til die­selo­lie­for­hand­le­re i Dan­mark, Øst­rig såvel som til in­ter­na­tio­na­le tank­kre­dit­kort­for­hand­le­re i Tyskland.

Det er ikke kun den egent­li­ge Fir­mae­ta­ble­ring, men også den ef­ter­føl­gen­de dag­li­ge va­re­ta­gel­se og råd­giv­ning, der er en væ­sent­lig­del af vores ar­be­j­de.

Hvilket be­ty­der

 • Ak­tiv vo­gn­park­ma­nage­ment
 • An­mel­delse af last­bi­ler til tysk ind­re­gis­tre­ring og den nød­ven­di­ge re­ser­ver­ing af re­gis­tre­rings­num­re samt an­mel­delse til myn­dig­he­der­ne.
 • Be­ar­be­j­delse af alle tyske Vejs­kat an­lig­gen­der (Maut), så som an­mel­delse hos Toll-Collect og mon­te­ring, de­mon­te­ring samt af­mel­ding af Maut-ap­pa­ra­ter.
 • Råd­giv­ning på det per­so­na­le­mæs­si­ge om­rå­de.
 • Per­so­na­le­an­sæt­tel­ser og –ple­je
 • An­søgnings­be­hand­ling
 • Kon­flikt­løs­nin­ger
 • Ad­vars­ler samt afs­ke­di­gel­ser

Vores store er­fa­ring på det per­so­na­le­mæs­si­ge om­rå­de stil­ler vi til rå­dig­hed, for de­ri­gen­nem at  bidra­ger til et po­si­tivt ar­be­jds­kli­ma i De­res virk­som­hed.

Skri­ve­ar­be­j­de og for­mu­le­rings­h­jælp.

 • Skrift­lig kor­re­spon­dance med Or­dens­myn­dig­he­der­ne som f.​eks.  Po­li­ti, BAG (Bun­des­amt für Gü­ter­ver­kehr), Er­hvervs­myn­dig­he­der­ne og Er­hvervs­sam­mens­lut­nin­gen såvel som for­læn­gel­ser af EU-til­la­dels­er hos de ans­var­li­ge myn­dig­he­der.

Vores uaf­hæn­gig­hed og gode re­sul­ta­ter gør os til en neu­tral, en­ga­ge­ret, kom­pe­tent og ve­l­an­set samar­be­jds­part­ner for alle ind- og uden­lands­ke trans­port­virk­som­he­der.

Hjer­te­lig vel­kom­men hos mnts