Transport

I 2001 star­te­de vi som en ren hob­by med en træk­ker og er nu en suc­ces­fuld virk­som­hed med ca. 50 last­bi­ler og 70 me­dar­be­j­der. Hvo­res ho­ve­d­for­ret­ning er truk­king af per­sen­ning – og kø­le­trai­ler.

 

Ba­sis for en po­si­tiv ud­vik­ling, er en mo­ti­ve­r­et me­dar­be­j­der­stab, da vi hver en­kelt me­dar­be­j­der be­trag­ter som en en del af mnts – hol­det. Vi læg­ger stor vægt på – so­ci­al kom­pe­tan­ce og team­work ved ud­valg af nye me­dar­be­j­der. Vi by­der en per­son­lig om­gi­vel­se i en lil­le team og frem­mer det­te med ak­ti­vi­te­ter vi la­ver i fæl­less­kab – fag­mes­ser – ( Ce­bit – IAA Han­no­ver ) el­ler vi del­ta­ger i chauf­før mø­der.

 

Ud – og vi­de­rud­dan­nel­ser for hvo­res me­dar­be­j­der er et me­get vig­tig emne for os. Vi by­der hele året rund mo­dul – og far­lig gods ud­dan­nel­ser til er­hver­schauf­fø­rer. Der­med sik­rer vi at hvo­res chauf­før al­tid har den bes­te ud­dan­nel­se i last­sikring – far­lig gods og i at køre mil­jø be­vidst. Det er grun­den for at vi kan til­by­de en sik­ker og mil­jø be­vidst trans­port.

I 2012 har vi for førs­te gang selv ud­dan­net er­hver­schauf­før. Hvo­res mål er at føre unge men­nes­ker, der har in­ter­es­se , med tål­må­dig­hed, i ud­dan­nel­se som er­hver­schauf­før. En udes­tån­de re­sul­tat la­ve­de hvo­res lær­ling Jo­nas i som­mer 2014. Han blev den beds­te i hans år­gang og fik et sti­pen­di­um til yder­li­ge ud­dan­nel­ser.

 

Li­ge­sådan er hvo­res mo­dern flå­de ud­stat­tet med in­no­va­tiv te­knik, som al­tid bli­ver an­pas­set mar­kets ud­for­drin­ger­ne. I oc­to­ber 2013 blev der la­vet den størs­te in­ves­te­ring i fir­maets his­to­rie. Hele flå­den blev stil­let om på den skar­pes­te emis­si­ons stan­dard EURO 6. Den­ne om­struk­ture­ring med mær­ker­ne Vol­vo- MAN og i det­te år DAF, blev afs­lut­tet i sep­tem­ber 2015 med re­gis­tre­ring af den 50 Euro 6 træk­ker. Vi har also om­stil­let hvo­res flå­de i bare to år kom­plet. Der­med har vi øko­lo­gisk set den mil­jøven­ligs­te ud­s­tød­nigs­te­knik og spa­rer die­sel mel­lem ca. 3 og 5 %. Vi er rig­tig godt stil­let op for frem­ti­den. Alle bi­ler er købt og med stor ind­sats la­vet“ mnts – chic“ sådan at alle chauf­førs og kun­der­nes be­hov bli­ver op­fyldt. Der­med fik vi til­ta­len­de og me­get prak­tis­ke last­bi­ler som er me­get øko­lo­gisk, høje­re en den nor­ma­le stan­dard.

Hvo­res te­le­ma­tik sys­tem blev sat på den ny­es­te stand. Der­med blev det en in­ves­te­ring på 4,5 mill. Euro. Det er grund­lag for en øko­lo­gisk for­ny­el­se og en mar­keds­dre­ven ek­s­pan­si­on af hvo­res flå­de.

Silo og working floor trans­port by­der vi si­den 2012.

Hele flå­den, også neu­tral (hvis det­te bli­ver øns­ket) op­fyl­der den skar­pes­te emis­si­ons stan­dard EURO 6. Det be­ty­der en mil­jøven­lig trans­port af dine va­rer.

Kun­de­ori­en­te­ring og tilf­reds­hed, op­find­som­hed, være til tide, yders­te loya­li­tet, neu­tra­li­tet og til­lid over for hvo­res kun­der er grund­lag til en suc­cess­fuld virk­som­hed.

   

En høj kva­li­tets stan­dard sik­rer at vi har løs­nin­gen til dine trans­por­ter.