Spedition

Vi har kon­takt til er­far­ne part­ne­re in­den­for om­rå­der som si­lo­trans­port, svær­gods­trans­port (spe­cielt byg­ge­mas­ki­ner) og kø­le­trans­port.

Li­ge­le­des kan vi sik­re op­ti­me­ring gen­nem om­læs­ning på vel­fun­ge­ren­de lag­re hos på­li­de­li­ge part­ne­re.

Til told­do­ku­men­ta­ti­on har vi li­ge­le­des er­far­ne part­ne­re, som i 24-ti­mer tje­nes­te kan ud­fær­di­ge de øns­ke­de do­ku­men­ter.

En hur­tig da­taud­veks­ling gen­nem in­ter­net­ba­se­ret da­ta­kom­mu­ni­ka­ti­on sik­rer kor­te in­for­ma­ti­ons­veje mel­lem ord­re­gi­ver og chauf­fø­rer.

Kun­de­ori­en­te­ring, kun­de­tilf­reds­hed, hand­le­kraft, punkt­lig­hed samt et højt til­lids­ni­veau er grund­la­get for vores suc­ces.

Et højt kva­li­tets­ni­veau sik­rer, at De­res trans­por­top­ga­ver er i de beds­te hæn­der hos os.

Vi til­by­der Dem den sam­le­de pa­let af tæn­ke­li­ge trans­port- og spe­di­ti­on­sy­dels­er, og det vil glæ­de os at byde dem vel­kom­men som kun­de i vores virk­som­hed.