Vi fra mnts

Vi er et team på om­kring 75 kol­le­ger. I en sådan lil­le grup­pe spil­ler so­cia­le fær­dig­he­der og team­work en sær­lig vig­tig rol­le for os .

Med det­te me­ner vi, at in­gen chauf­før skal ar­be­j­de for en an­den “kol­le­ga”, at gen­si­dig hjælp og støt­te skal være en selv­føl­ge og ikke ses som en en­vejs­ga­de.

Vores vig­tigs­te ru­ter er Dan­mark - Tyskland, na­bo­lan­de­ne Hol­land / Bel­gi­en og til­ba­ge. Den­ne kon­stel­la­ti­on be­ty­der, at vores chauf­fø­rer ge­ner­elt er hjem­me i weeken­der­ne.